Wie zijn we, wat doen we?

Wie zijn we?

Het Burgerinitiatief Energie in Oude IJsselstreek (BEOIJ) is een samenwerking tussen 15 lokale comités   en 5 belangenverenigingen uit de gemeente Oude IJsselstreek die zeer betrokken zijn bij de energietransitie. Er is een kerngroep van 4 leden die het BEOIJ vertegenwoordigen in gesprekken met de gemeente Oude IJsselstreek. De comités en belangenverengingen hebben alle ingestemd met de uitgangspunten van BEOIJ zoals hieronder beschreven in het WAAROM, WAT en HOE en worden regelmatig geconsulteerd door de kerngroep.

Waarom bestaan we (onze bijdrage)

Wij ondersteunen de ambitie van Gemeente Oude IJsselstreek om in 2030 energieneutraal te zijn en wij geloven dat de energietransitie in onze gemeente alleen succesvol kan zijn als er draagvlak is bij de burgers en er sprake is van een zo eerlijk mogelijke verdeling tussen de lusten en de lasten. 

Wat willen we bereiken (onze doelstellingen)

1. Verbeteren van kennis en begrip over de energie-transitie onder de burgers (BEGRIJPEN)

 • Wat houdt de energie-transitie in
 • Wat zijn de uitdagingen waar we in de gemeente Oude IJsselstreek voor staan 
 • Waar staat de gemeente Oude IJsselstreek nu 
 • Wat moet er nog gebeuren
 • Wat zijn de mogelijkheden om invulling te geven aan de energietransitie

2. Beter betrekken van burgers bij de realisatie van de energie-transitie (BETREKKEN)

 • Terugdringen van energieverbruik
 • Vergroten van energieopwekking d.m.v. zon op daken (particulieren en bedrijven)
 • Betrekken van burgers bij verschillende opties tot financiering van projecten

3. Nieuwe ideeën aandragen voor de realisatie van de energie-transitie in GOIJ (BEDENKEN)

 • Suggesties voor alternatieve locaties t.b.v. de opwek van zonne- en windenergie
 • Suggesties voor innovatieve technieken in de opwek van zonne- en windenergie
 • Suggesties voor innovatieve technieken in de opslag van zonne- en windenergie

4. Een gebalanceerde afweging maken tussen de verschillende alternatieven (BALANCEREN)

 • Waarbij we samen met de gemeente Oude IJsselstreek de Zonneladder aflopen
 • Hoe gaan we dat doen (onze aanpak)

  Uitgangspunt is dat het Burgerinitiatief Energie in Oude IJsselstreek samenwerkt met de gemeente Oude IJsselstreek in de aanpak van onderstaande punten:

  1. Verbeteren van kennis en begrip over de energie-transitie onder de burgers (BEGRIJPEN)

  • Opstellen van simpele en heldere uitleg 
  • Opstellen van communicatieplan
  • Uitbreiden van communicatiemiddelen en momenten (online en offline)
  • Opstellen van Energie Dashboard GOIJ (opwek en verbruik)
  • Inzetten van onze eigen communicatiekanalen naar onze achterban

  2. Beter betrekken van burgers bij de realisatie van de energie-transitie (BETREKKEN)

  • Opstellen van communicatieplan t.b.v. mogelijkheden voor terugdringen energieverbruik 
  • Opstellen van communicatieplan t.b.v. mogelijkheden voor energieopwekking door particulieren en bedrijven op daken en door kleine windmolens en andere alternatieven
  • Ondersteunen van communicatie door deel te nemen aan informatie-sessies, bijdragen te schrijven en te communiceren met onze achterban

  3. Nieuwe ideeën aandragen voor de realisatie van de energie-transitie in GOIJ (BEDENKEN)

  • Betrekken van achterban en andere burgers GOIJ in het aandragen van ideeën
  • Betrekken van experts in het aandragen van ideeën
  • Deze ideeën bespreken en onderzoeken met de betreffende ambtenaren

  4. Een gebalanceerde afweging maken tussen de verschillende alternatieven (BALANCEREN)

  • Betrekken van experts, achterban en andere burgers GOIJ in het beoordelen van ideeën
  • Expliciet gebruik van de Zonneladder bij het afwegen van ideeën
  • De haalbaarheid van ideeën terugkoppelen naar de achterban en andere burgers
  • Voorstellen uitwerken en voorleggen aan het College (en de Raad)

  Deze samenwerking willen we verwoorden in een samenwerkingsdocument met de Gemeente Oude IJsselstreek

  Bijlage: lijst met namen van alle comités en belangenverenigingen waaruit BEOIJ ontstaan is